WhatsApp ile Sohbet Et
Loading...

Çağrı Merkezi KVKK Aydınlatma Metni !

   Hızlı Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir. Bu amaç doğrultusunda HBT A.Ş. olarak T.C. Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak isteriz.

    Kişisel verileriniz, çağrı merkezi süreçlerimizde veri sorumlusu sıfatıyla Adana Ticaret Müdürlüğü nezdinde 76658 sicil no ile kayıtlı ve şirket merkezi Yurt Mah. 71363 sk. Önerge Apt. Sitesi No:7/A Çukurova/ADANA adresinde bulunan HBT A.Ş. tarafından 6698 KVKK ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

1-İşlediğimiz Kişisel Veriler

İsim
Soyisim
İletişim Bilgileri (E-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)
T.C. Kimlik Numarası

2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
Aramanın teyidi ve arama sayısının istatiksel amaçla tespiti,
Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru ve taleplerin yanıtlanması,
Müşteri şikayet takibi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Resmi kurumlara bildirim yapılabilmesi,
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri

   Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ,fiziki ve/veya elektronik ortamdan, şirketimizin internet sitesi, matbu formlar, çağrı merkezi , e-posta, sms, telefon, faks, şikayet platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler vasıtasıyla, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

4-Kişisel Verilerini Aktarılamsı

   Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize yalnızca sayılan amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

   KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, topluluk şirketlerimize, şirket temsilcisi veya vekillerimize, hukuken yetkili kişilere ve herkese aktarılabilecektir.

5-Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların    bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

   Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

   Başvurunuzda yer alan taleplerinizi noreply@hizliteknoloji.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz, talebiniz niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6-Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) Kapsamında Haklarınız

    Avrupa Birliği uyum projesi kapsamında aşağıda belirtilenleri de talep etme hakkınız bulunmaktadır:

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirilme hakkı,
Kişisel veriler tarafınızdan alındığında; kontrolörün ve uygun olduğu hallerde kontrolör temsilcisinin kimlik ve irtibat bilgilerinin,        uygun olduğu hallerde veri koruma görevlisinin irtibat bilgilerinin kişisel verilerin planlanan işleme amaçlarının yanı sıra işleme        faaliyetlerinin yasal dayanağının tarafınıza bildirilmesi hakkı,
GDPR 14. Maddesinde belirtilen bilgilerin, kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığı takdirde veri sahibine bildirilmesi hakkı,
Veri sahibi olarak sizin ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini kontrolörden teyit etme ve işleme faaliyeti olması halinde,         kişisel verilere erişim ile aşağıdaki bilgileri talep etme hakkı,
Veri sahibi olarak sizin ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep etme        hakkı,
Veri sahibinin kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkı,
Veri sahibi olarak sizin ile ilgili bir kontrolöre sağlamış olduğu kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine        tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkı,
Kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkı,

   Saygılarımızla,